کلینیک های چند تخصصی

کلینیک های چند تخصصی

با توجه به مشکلات و عوارض پیچیده و مزمن جانبازان با ضایعات و جراحات متعدد و گوناگون، در برخی موارد سیستم فعلی درمان، قادر به حل مسایل بصورت کامل و جامع نمی باشد لذا مرکز گروه های خاص با نظر به سیستم های نوین خدمات درمانی و توانبخشی، نسبت به تشکیل تیم های تخصصی در گروه های مختلف تحت عنوان کلینیکهای چند تخصصی اقدام نمود تا متخصصین مرتبط (بصورت گروهی و با مشورت یکدیگر) ضمن انجام دقیق معاینات بالینی و بررسی های علمی بهترین طرح درمان را تعیین نمایند. همچنین مجوز انجام کامل دستورات کلینیک (هر چند خارج از روال و دستور العمل های جاری بنیاد) از معاونت محترم بهداشت و درمان اخذ گردید تا در مسیر بهبود وضعیت جسمی و روانی این عزیزان هیچگونه خللی حاصل نشود.