راهنمای تشخیص و بیماریابی دیابت

* اندیکاسیون بیماریابی دیابت:

1. در تمام افراد بالاتر از 45 سال

2. در افراد زیر 45 سال درصورتیکهkg/m2 25BMI≥ داشته و حداقل یکی از ریسک فاکتورهای زیر را داشته باشند:

الف) سابقه فامیلی دیابت نوع 2 در فامیل درجه یک (پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزندان)

ب) نژادهای پرخطر (نژاد سیاه، Native American,Asian & Pacific islander)

ج) افراد مبتلا به پره دیابت (IFG,IGT,5.7≤HgbA1C<6.5)

د) سابقه ابتلا به دیابت بارداری یا تولد نوزاد با وزن بیشتر از 4100 گرم

ه) سابقه ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)

و) پرفشاری خون (HTN): فشارخون بیشتر و یا مساوی 90/140 و یا دریافت داروهای ضد فشارخون

ز) HDL-C<35mg/dl, Triglyceride>250mg/dl و یا هردو

ح) سابقه بیماری قلبی عروقی

ت) عدم فعالیت فیزیکی

ی) وجود علائم مقاومت به انسولین (آکانتوزیس،نیگریکانس، چاقی شدید)

* در تمام موارد فوق هر سه سال یکبار بیماریابی توصیه می شود به جز در مورد پره دیابت که بیماریابی هر سال یکبار توصیه می شود.

* معیارهای تشخیص دیابت:

Pre-Diabetes

Diabetes

100-125 mg/dl

≥126 mg/dl

FPG

5.7-6.4 %

≥6.5%

HgbA1C

140-199 mg/dl

≥200 mg/dl

2-Hr plasma glucose (during an OGTT with a loading dose of 75 g)

≥200 mg/dl

Casual (or random) plasma glucose ( in a patient whit classic hyperglycemic symptoms)

دکتر مسعود حیدری

 

دبیر کلینیک اختلالات وزن